سودمندی های ورمی کمپوست

سودمندی های ورمی کمپوست

زباله های آلی می توانند به سرعت توسط کرمهای ورمی کمپوست تجزیه و متلاشی گردند و به ماده ای غیر سمی پایدار با ساختاری خوب و مناسب تبدیل شوند که این ماده به طور بالقوه از ارزش اقتصادی بسیاری به عنوان تهویه در رشد گیاهان برخوردار (Soil conditioner) کننده ی خاک است که به (Peat) است. ورمی کمپوست ماده ای شبیه به پیت خوبی تغییر فرم یافته و ساختار، تخلخل، تهویه ، زهکشی و ظرفیت نگهداری رطوبت در آن در حد عالی می باشد.
. در این زمینه، سیستمهایی با فناوری پیشرفته،متوسط و پائین در دسترس می باشند که سیستمهایی که از فناوری پایین برخوردارند می توانند به راحتی در مزارع کوچک یا در دامداری ها مورد استفاده قرار گیرند .
ورمی کمپوست می تواند تعادل مناسبی بین مواد معدنی ایجاد کرده،دسترسی به مواد مغذی را ارتقاء بخشیده و بعنوان دانه های همتافت کود عمل نماید . همچنین وزن مخصوص ظاهری زباله را به شدت کاهش می دهد اگر چه این کار نیاز به زمان بیشتری دارد .
تولید ورمی کمپوست تعداد ریز موجودات بیماری زا گیاهی را به شدت کاهش داده و بنابراین از این نظر برتری نسبی به کمپوست معمولی دارد . نظر کلی در این است که عوامل بیماریزای گیاهی طی مرحله گرماگرایی فرآیند کمپوست سازی از بین می روند . اما تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تولید ورمی کمپوست نیز باعث از بین رفتن این عوامل می گردد .

سودمندی ورمی کمپوست
تولید کمپوست بعنوان یک فرایند هوازی منجر به معدنی شدن نیتروژن می شود و در مورد تولید ورمی کمپوست نیز، استفاده از کرمهای خاکی باعث افزایش این فرایند و تسریع آن می گردد . فرآیندهای هوموسی شدن که در مرحله رسیدگی کمپوست سازی اتقاق می افتد،در طول فرآیند ورمی کمپوست،بزرگتر و سریعتر می باشند .
همچنین تولید ورمی کمپوست در مقایسه با تولید کمپوست معمولی می تواند کاهش بیشتری از فلزات سنگین قابل جذب توسط موجودات زنده را به همراه داشته باشد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد محصول نهایی این عمل ممکن است شامل ترکیبات هورمون مانندی باشد که باعث تسریع در رشد گیاه می شود .
فرآیندهای تولید کمپوست معمولی و رومی کمپوست در مدیریت مواد زاید،در جستجوی رسیدن به محصولاتی هستند که دارای ارزش اقتصادی می باشند . به همین دلیل، امکانات دیگر این فناوریها نادیده گرفته شده و تاکنون بر روی آنها مطالعه ای انجام نشده است .
تولید ورمی کمپوست دارای بیشترین اهمیت در بکارگیری فرآیند تثبیت و پایدار سازی، ساماندهی زباله های آلی بصورتی است که همزمان با آن موفقیت در دفع زباله یا دست کم به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف آنها،بدون اینکه در بسیاری از موارد نیاز به تکمیل فرآیند باشد را فراهم می نماید .
اگر ترکیب به ویژگیهای زباله هایی که باید مورد تصفیه قرار گیرند این امکان را بدهد،فرآیند تولید ورمی کمپوست می توانند تا مرحله پایانی بصورت کامل انجام گیرند تا اینکه به محصول نهایی با ساختار و کارآیی بهتر منجر گردد .

سودمندی ورمی کمپوست کشاورزی
فرآیند مرسوم در تولید کمپوست معمولی که در حال حاضر به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد برای تصفیه سریع مقادیر از ضایعات، مناسب می باشد تا مشکلات آلودگی،سریعتر از روشهای تولید ورمی کمپوست به صورت سنتی حل شود .
اما به نظر می رسد سیستمهای عمل کننده،در تولید پیوسته ورمی کمپوست نیز که جدیدتر بوده و البته در حال حاضر بطور کامل ایجاد نشده اند، قابل بکارگیری برای فرآیندسازی در مقادیر بزرگ باشند . سیستمهای توده ای ردیفی سنتی در تولید ورمی کمپوست می توانند بعنوان یک روش جایگزین در کنترل زباله هایی که در حجم کمتری تولید می شود،مورد استفاده قرار گیرند.
این کار به منظور از بین بردن مشکل زباله مذکور و همزمان با آن به دست آوردن یک کود آلی ارزشمند می باشد. تولید ورمی کمپوست می تواند در حجم کم و همچنین در حجم های زیاد نقش مهمی در مدیریت مواد زاید آلی داشته باشد و به عقیده بسیاری از محققین فرآیند های تولید کمپوست معمولی و ورمی کمپوست هیچ یک الزاماً منحصر به فرد نمی باشند و هر دو سیستم را می توان در جهت بهره گیری از ویژگی های با ارزش هر کردام مورد توجه و استفاده قرار داد.ورمی کمپوست، به گیاهچه ها امکان یک شروع خوب در رشد و بالندگی را می دهد .

/ 0 نظر / 51 بازدید